FR

Brandpreventiedossier

Onze experts helpen u graag verder.

Gratis check-up?

Brandpreventiedossier: waarom?

Sinds 28 maart 2014 is een brandpreventiedossier verplicht voor elke werkgever. Een brandpreventiedossier is de verzameling van alle documenten waarmee u bewijst dat u een goed brandpreventiebeleid voert.

 

Hoe pakt u dit aan?

Een brandpreventiedossier bestaat uit verschillende gespecialiseerde onderdelen. Indien u beschikt over een preventieteam met de nodige middelen en ervaring kan u alles zelf intern uitvoeren. Vergeet echter niet dat een risicoanalyse brand en het opmaken van duidelijke evacuatie- en interventieplannen specialistenwerk is en meestal meer tijd vraagt dan u verwacht. 

IOS levert naast de ondersteunende diensten ook software die speciaal werd ontwikkeld voor preventieteams.

De onderdelen van het brandpreventiedossier

Risicoanalyse

Door middel van een risicoanalyse toets je de huidige situatie aan de regelgeving en zo wordt duidelijk waar de prioriteiten moeten liggen voor preventie.

IOS gaat als volgt te werk:

1.     Studie van beschikbare gegevens en documenten
2.     Een bezoek ter plaatse om afwijkingen vast te stellen
3.     Een analyse van de vastgestelde gebreken door een kwalitatieve weging
4.     Maatregelen worden voorgesteld op basis van de analyse

Het resultaat van deze pragmatische aanpak is een bruikbaar document met prioriteiten voor uw preventiebeleid.

Door gebruik van onze software is de risicoanalyse geen éénmalige oefening maar wordt het een continu en dynamisch risicobeheerssysteem.

Organisatie brandbestrijdingsdienst

Voortaan moet elke werkgever een brandbestrijdingsdienst oprichten, in tegenstelling tot vroeger waar dat slechts in specifieke gevallen verplicht was. Beschikt u over een interne brandbestrijdingsdienst? De omschrijving van deze dienst, de opleiding van de leden en de verantwoordelijkheden dienen duidelijk omschreven te zijn in het brandpreventiedossier.

IOS documenteert de huidige organisatie van de brandbestrijdingsdienst maar kan u ook bijstaan bij het oprichten ervan en het opleiden van de leden.

Procedures

De werkgever stelt schriftelijk gepaste procedures voor. Dit gaat bijvoorbeeld over het evacueren van personen, de evacuatieoefeningen, het gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand, enzovoort. Voor het opstellen van deze procedures vraagt de werkgever het advies van de bevoegde preventieadviseur en van het Comité. 

Evacuatieplan

De werkgever hangt een evacuatieplan op aan de ingang van het gebouw en per niveau.

Het evacuatieplan omvat:

1. De indeling en de bestemming van de lokalen, de situering van de compartimentsgrenzen
2. De ligging van de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand
3. De ligging van de uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen na evacuatie en het tracé van de evacuatiewegen

IOS gebruikt eigen ontwikkelde software om deze plannen te maken en kan u daarna de software en alle plannen aanbieden zodat u zelf alles verder kan onderhouden. Indien u wenst, plaatsen wij ook de plannen in kaders tegen de muren.

Interventiedossier

Het is wettelijk verplicht om interventiedossiers op te stellen en alle gegevens voor een vlotte interventie ter beschikking te stellen van de brandweerzones. Deze documenten moeten de brandweer helpen bij het tussenkomen bij een incident en mogen dus niet overladen zijn met details, zeer duidelijk leesbaar en uniform opgesteld om fouten te reduceren.

Het interventiedossier bestaat uit 3 delen:

1.     Een begeleidend schrijven: tekstuele samenvatting van contactgegevens, blusmiddelen, detectiesystemen, toegangen, …
2.     Interventie fiche: samenvattende fiche voor snel gebruik met belangrijkste informatie
3.     Interventieplannen per bouwlaag met details over brandbestrijdingsmiddelen voor de brandweer 

Oefeningen

Per gebouw moet een evacuatieoefening georganiseerd worden door de organisatie en de resultaten en aanbevelingen moeten in een document ter beschikking zijn. Dit is een gestandaardiseerd document met omschrijving van het verloop van de oefening en aanbevelingen voor de toekomst. 

Beschermingsmiddelen

Het technische dossier bevat alle informatie over zowel passieve als actieve beschermingsmiddelen tegen brand opgedeeld per thema. Compartimentering, RWA, detectie, blussing, watervoorziening, kleine blusmiddelen, enzovoort. Dit in lijstvorm en met een situering op plan.

 

Controle en onderhoud

Uitrusting zoals elektrische installaties, gasinstallaties, blusmiddelen enzovoort, moeten regelmatig gecontroleerd worden door daarvoor erkende instanties. De rapporten die u ontvangt als bewijs van deze controles moet u kunnen voorleggen bij een controle. Daarom brengt IOS in kaart welke van deze rapporten beschikbaar zijn en welke controles nog uitgevoerd moeten worden om volledig conform te zijn.

Afwijkingen

In buitengewone omstandigheden kan men afwijken van de regelgeving i.v.m. veiligheid. De organisatie en digitalisering van deze documenten is van essentieel belang om de risicoanalyses correct en vlot uit te voeren.

 

Adviezen

Adviezen i.v.m. de veiligheid door de bevoegde preventieadviseur, het comité en de openbare hulpdienst.

Uitwisseling met overheid

Bedrijven met een bijzonder risico doen er goed aan met de overheid te communiceren over deze risico’s. Zo kan de overheid wanneer zij moet tussenkomen adequaat reageren. IOS kan u hierbij helpen.

Wat IOS voor u kan doen

IOS is gespecialiseerd in de opmaak van evacuatieplannen, interventiedossiers en risicoanalyses. Onze experts helpen u dan ook graag bij het opstellen van uw volledige brandpreventiedossier. We inventariseren de bestaande veiligheidsuitrusting ter plaatse en analyseren de omgeving van uw bedrijf. Na het opstellen van het brandpreventiedossier heeft u een duidelijk beeld van de prioriteiten en kosten om de veiligheid in uw bedrijf te verbeteren.

Enkele van onze klanten

Overtuigd?

Neem dan contact met ons op zodat we u een vrijblijvende offerte kunnen bezorgen!

Onze Software

Alle rapporten worden gemaakt met IOS Mapper, onze toepassing voor veiligheidsbeheer.

Onze andere diensten

 Evacuatieplan

Volgens de meest recente wetgeving

 Mobiele controles

Mobiele toepassing voor het uitvoeren van veiligheidscontroles

 Software voor veiligheidsbeheer

Online toepassing voor het in kaart brengen van al uw veiligheidsuitrusing

 Digitaal Interventieplan (DIP)

Brandweer en onderneming werken samen aan een snellere interventie